PVT & Wijziging Pensioen

pvt & wijziging pensioen
pvt & wijziging pensioen

PVT & wijziging pensioen. Welke rol kan een PVT spelen als het pensioen gewijzigd moet worden? Het antwoord vind je hier in dit artikel.

PVT & Wijziging Pensioen Rechten

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling. Maar hoe zit dat met de personeelsvertegenwoordiging? Heeft de PVT ook instemmingsrecht bij wijziging pensioen? De ondernemingsraad ontleent zijn instemmingsrecht aan artikel 27:1.a WOR. De PVT heeft ook instemmingsrecht, maar deze is beperkt. Helaas is sub a van lid 1 artikel 27 WOR niet van toepassing op de PVT. Dat kun je lezen in artikel 35c:3 WOR. Hierin staat dat van artikel 27 lid 1 alleen sub b en sub d van toepassing zijn bij een personeelsvertegenwoordiging. Daaruit blijkt dat de personeelsvertegenwoordiging geen instemmingsrecht heeft bij een wijziging in de pensioenregeling.

Niet alleen de WOR kan instemmingsrecht toekennen. Ook andere wetten kunnen bepalen dat instemmingsrecht van toepassing is bij wijziging van de pensioenregeling. De pensioenwet heb ik doorgenomen. Maar, helaas blijkt uit deze wet ook niet dat de pvt instemmingsrecht heeft.

Okay, volgens de wet heeft de personeelsvertegenwoordiging geen instemmingsrecht. Is er dan nog een andere mogelijkheid? Ja, die is er. In de van toepassing zijnde cao kan namelijk bepaald zijn dat de PVT instemmingsrecht heeft bij een wijziging van de pensioenregeling. Daarnaast kan de PVT instemmingsrecht afgesproken hebben met de onderneming. Instemmingsrecht dat niet in de wet geregeld is, noem je bovenwettelijk instemmingsrecht.

Maar, welk recht heeft de PVT bij pensioen dan wel volgens de wet. Het recht dat de personeelsvertegenwoordiging heeft, blijkt uit artikel 35b:5 WOR. Daarin staat dat de PVT adviesrecht heeft, als het een belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden betreft die voor 25% of meer van de werknemers geldt. En pensioen is een arbeidsvoorwaarde die belangrijk is.

De rol van de personeelsvertegenwoordiging bij pensioen

Omdat adviesrecht van toepassing is, moet de PVT wezenlijk invloed op het besluit uit kunnen oefenen. Daarom moet de personeelsvertegenwoordiging aan het begin van het besluitvormingstraject betrokken worden bij de besluitvorming. De PVT zal meedenken en adviseren. Daarbij moet de personeelsvertegenwoordiging de medewerkers niet uit het oog verliezen. Daarom is raadplegen van de medewerkers voordat geadviseerd wordt heel belangrijk.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikelen